Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
НАРЪЧНИК Version:1.3

Настоящият наръчник представлява адаптация на избрани глави от „Hand-reichungen für Didaktiker zur Erstellung von regionalisierten Online-Fachfremdspra-chenmodulen nach dem Konzept von IDIAL4P“ (151 с.) на авторски екип от Института по интеркултурна комуникация (IIK Düsseldorf). Това е сборник с методически ука-зания за използването на първите онлайн учебни модули, създадени по концеп-цията IDIAL4P за преподаването на специализирани чужди езици в определени професионални сфери. Същевременно той се обръща и към опитните преподава-тели по чужди езици с поканата да разработят свои нови модули за други езикови нива и/или професионални сфери, за да обогатят асортимента от учебни материа-ли по специализираните езици, подпомагащи изграждането на интеркултурна ком-петентност у професионалистите в различни браншове и езикови общности.Data

Size 1.23 MB
Downloads 5696
Language Siehe Beschreibung
License GNU/GPL
Author Ludmila Ivanova, Nikolina Burneva
Website
Price
Created 2012-03-05 04:17:07
Created by Burneva
Changed at 2012-03-12 01:31:43
Modified by jung

Download

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!