Downloads
全部类别 搜索下载 提交文件 向上
下载详情
НАРЪЧНИК 版本:1.3

Настоящият наръчник представлява адаптация на избрани глави от „Hand-reichungen für Didaktiker zur Erstellung von regionalisierten Online-Fachfremdspra-chenmodulen nach dem Konzept von IDIAL4P“ (151 с.) на авторски екип от Института по интеркултурна комуникация (IIK Düsseldorf). Това е сборник с методически ука-зания за използването на първите онлайн учебни модули, създадени по концеп-цията IDIAL4P за преподаването на специализирани чужди езици в определени професионални сфери. Същевременно той се обръща и към опитните преподава-тели по чужди езици с поканата да разработят свои нови модули за други езикови нива и/или професионални сфери, за да обогатят асортимента от учебни материа-ли по специализираните езици, подпомагащи изграждането на интеркултурна ком-петентност у професионалистите в различни браншове и езикови общности.数据

大小 1.23 MB
下载 5696
语言 Siehe Beschreibung
许可协议 GNU/GPL
作者 Ludmila Ivanova, Nikolina Burneva
网站
价格
创建于: 2012-03-05 04:17:07
创建者: Burneva
修改于: 2012-03-12 01:31:43
修改者: jung

下载

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!