Downloads
全部类别 搜索下载 提交文件 向上
类别: učitel
排序: 默认 | 名称 | 日期 | 点击 | [降序]
Select all files:
文件:
Десет препоръки за изучаване на чужд език за професионални цели 版本:1.3

Изучаването на чужд език е процес, който никога не приключва, и това важи както за усвояването на специализираната лексика, така и за речевата дейност в различните сценарии от професионалната сфера. Следващите препоръки са предназначени по принцип за преподавателя, за да може той да насочи изучаващите езика към подходящи стратегии за последващо учене успоредно с професионалната дейност, но могат да се ползват непосредствено и от самите обучаеми. Препоръките са формулирани независимо от конкретния език и по възможност следва да се прецизират за съответните езици (напр. Препоръка 1). Поради това те не включват общи стратегии за учене респ. само ги допълват с оглед на професионалната специфика. В препоръките не се прави също така разлика между случаите, при които изучаващият езика живее за постоянно в чуждоезиково обкръжение (при което чуждият език става вече втори роден език) или е конфронтиран с езика само по време на посещения в страната, при работа в международен екип или при разговори по телефона.

日期 2011-12-29 01:00:00 语言  Siehe Beschreibung 文件大小 118.46 KB 下载 2947
НАРЪЧНИК 版本:1.3

Настоящият наръчник представлява адаптация на избрани глави от „Hand-reichungen für Didaktiker zur Erstellung von regionalisierten Online-Fachfremdspra-chenmodulen nach dem Konzept von IDIAL4P“ (151 с.) на авторски екип от Института по интеркултурна комуникация (IIK Düsseldorf). Това е сборник с методически ука-зания за използването на първите онлайн учебни модули, създадени по концеп-цията IDIAL4P за преподаването на специализирани чужди езици в определени професионални сфери. Същевременно той се обръща и към опитните преподава-тели по чужди езици с поканата да разработят свои нови модули за други езикови нива и/или професионални сфери, за да обогатят асортимента от учебни материа-ли по специализираните езици, подпомагащи изграждането на интеркултурна ком-петентност у професионалистите в различни браншове и езикови общности.

许可协议 GNU/GPL 作者 Ludmila Ivanova, Nikolina Burneva 日期 2012-03-05 04:17:07 语言  Siehe Beschreibung 文件大小 1.23 MB 下载 5696

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!